OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

SOLIDARITA MLADÝCH NEDOSLÝCHAVÝCH

Stanovy SOMNED
                                                      STANOVY
 
                                                       Článok I
                                                      Úvodné ustanovenia
 
(1) Solidarita mladých nedoslýchavých (ďalej len „SOMNED“) je občianskym združením
nedoslýchavej mládeže, jej rodičov a občanov, ktorí s nimi spolupracujú. Bolo
založené dňa 3.12.2006 pod pôvodným názvom Asociácia klubov mladých
nedoslýchavých a ich priaznivcov (AKMNP). K zmene názvu došlo na Mimoriadnom
kongrese dňa 15.12.2007 v Košiciach.
 
(2) SOMNED je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-29812.
 
(3) SOMNED pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlom SOMNED je 841 02
Bratislava, Saratovská 14.
 
Článok II
Poslanie a ciele činnosti
 
(1) Základným poslaním a cieľom SOMNED je chrániť a presadzovať záujmy a práva
mladých nedoslýchavých, poskytovať pomoc v procese ich integrácie v spoločnosti a
sociálnej inklúzie vo všetkých oblastiach ich života.
 
(2) V rámci svojej činnosti SOMNED spolupracuje s odborníkmi a dobrovoľníkmi, so
štátnymi a neštátnymi subjektmi, právnickými aj fyzickými osobami v Slovenskej
republike i v zahraničí, ktoré vyvíjajú činnosť v tejto oblasti.
 
(3) Pre zabezpečenie plnenia poslania a cieľov získava SOMNED finančné prostriedky z
grantov ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej samosprávy, sponzorov a
iné príjmy.
 
(4) Svoju činnosťou bude SOMNED zabezpečovať účinnú podporu programu rozvoja
životných podmienok mladých nedoslýchavých v zmysle dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím ratifikovaného Slovenskou republikou.
 
(5) SOMNED sa bude uchádzať o začlenenie do Rady mládeže Slovenska a do
medzinárodných mládežníckych štruktúr ako reprezentant mladých nedoslýchavých v
Slovenskej republike.
 
(6) Správna rada SOMNED môže rozhodnúť aj o členstve v iných organizáciách v záujme
mladých nedoslýchavých v súlade s poslaním a cieľmi SOMNED.

Článok III
Členstvo
 
(1) Členstvo v SOMNED môže byť individuálne, kolektívne a čestné. Členstvo je
dobrovoľné, bez rozdielu pohlavia, politickej príslušnosti, náboženského presvedčenia
a veku. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a súhlasu s týmito stanovami.
 
(2) Individuálne členstvo je určené pre mladých nedoslýchavých občanov vo veku 18 až
35 rokov, rodičov, zákonných zástupcov, odborníkov alebo priaznivcov mladých
nedoslýchavých, ktorí sa chcú aktívne zúčastňovať na činnosti SOMNED. O prijatí
rozhoduje prezident SOMNED alebo predseda organizačnej zložky SOMNED.
 
(3) Kolektívne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky organizácie (aj zahraničnej)
a záväzku rešpektovať tieto stanovy, prijatím prihlášky Správnou radou SOMNED.
Členovia týchto organizácií musia spĺňať požiadavky na Individuálne členstvo
SOMNED.
 
(4) Čestné členstvo môže Správna rada SOMNED udeliť jednotlivcom, organizáciám
alebo inštitúciám za osobitné zásluhy, pomoc a rozvoj starostlivosti o mladých
nedoslýchavých.
 
(5) Člen SOMNED má tieto práva:
a) Zúčastňovať sa na aktivitách SOMNED. Individuálny člen má právo voliť a byť
volený do orgánov SOMNED, ak nie je v týchto Stanovách uvedené ináč;
b) Zúčastňovať sa na členských schôdzach a rokovaniach;
c) Písomne predkladať pripomienky a návrhy. Orgán SOMNED sa k nim vyjadrí
písomne do 30 pracovných dní;
d) Žiadať organizačné zložky SOMNED o pomoc pri uplatňovaní potrieb
vyplývajúcich zo sluchového postihnutia.
 
(6) Povinnosti členov SOMNED
a) Dodržiavať Stanovy a smernice SOMNED a zásady morálky;
b) Zúčastňovať sa na činnosti organizačnej zložky, ktorej je členom a zodpovedne
plniť prijaté funkcie;
c) Opatrovať, chrániť a zveľaďovať majetok SOMNED;
d) Riadne a včas platiť schválené členské príspevky a poplatky;
e) Obhajovať záujmy, práva a česť SOMNED;
f) Konať v súlade s poslaním a cieľmi SOMNED.
 
(7) Vyznamenania a disciplinárne opatrenia
a) SOMNED môže svojim členom, organizačným zložkám a iným kolektívom a
právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré preukázali mimoriadne zásluhy v oblasti
rozvoja, starostlivosti sluchovo postihnutej mládeže udeliť vyznamenanie.
Vyznamenanie udelí prezident na návrh Správnej rady SOMNED;
b) Členovia, ktorí porušujú stanovy SOMNED alebo inak poškodzujú jeho činnosť,
môžu byť disciplinárne postihnutí, a to odvolaním z funkcie, pozastavením alebo
vylúčením z členstva. Odvolanie z funkcie vykoná orgán, ktorý do funkcie volil.
O pozastavení členstva alebo vylúčení rozhoduje organizačná zložka, ktorej je
členom. Orgánom odvolacieho konania je Kongres SOMNED.
 
(8) Zánik členstva
Členstvo zaniká úmrtím, vystúpením, vylúčením alebo zrušením SOMNED.
 
Článok IV
Organizačná štruktúra
 
(1) SOMNED, ako dobrovoľná organizácia, má svoje orgány, organizačné zložky a Úrad
SOMNED.
 
(2) Orgánmi SOMNED sú Kongres SOMNED, Správna rada SOMNED a revízor
SOMNED.
 
(3) Najvyšším orgánom SOMNED je Kongres SOMNED. Zvoláva ho prezident SOMNED
raz za dva roky. Každá organizačná zložka vysiela na Kongres jedného delegáta,
ktorého si volí na svojej členskej schôdzi. Členovia Správnej rady a Revízor, pokiaľ nie
sú zvolení za delegátov organizačných zložiek, zúčastňujú sa ho z titulu funkcie.
Kongres prerokúva základné otázky činnosti SOMNED, najmä:
a) uznáša sa o vzniku, názve, symbolike alebo zániku organizácie;
b) mení a schvaľuje Stanovy SOMNED;
c) prerokúva správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie a schvaľuje plán
činnosti a finančný plán na nasledujúce obdobie;
d) rozhoduje o vylúčení, zrušení členstva v prípade porušovania stanov alebo činnosti
v rozpore so zákonom o združovaní občanov;
e) je odvolacím orgánom pri sporných rozhodnutiach Správnej rady SOMNED a rieši
dovolania voči rozhodnutiam Správnej rady alebo organizačných zložiek v
disciplinárnom konaní;
f) volí prezidenta a Správnu radu SOMNED;
g) volí revízora SOMNED.
 
(4) Na žiadosť dvoch tretín organizačných zložiek alebo na základe rozhodnutia Správnej
rady SOMNED môže byť zvolaný Mimoriadny kongres SOMNED.
 
(5) Každý delegát má právo 1 hlasu. Kongres je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina delegátov. Uznesenia Kongresu sú platné po schválení
nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
 
(6) Správna rada SOMNED je orgán SOMNED, volený delegátmi Kongresu SOMNED.
Správna rada riadi a kontroluje prácu SOMNED v období medzi Kongresmi SOMNED.
Vypracúva návrh zmien stanov, schvaľuje rokovacie poriadky, smernice, organizačné a
pracovné poriadky Kongresu SOMNED, organizačných zložiek SOMNED a Úradu
SOMNED. Schvaľuje výšku členských príspevkov individuálnych a kolektívnych
členov, rozpočet SOMNED, jeho organizačných zložiek a Úradu SOMNED. Poveruje
prezidenta zvolať riadny alebo mimoriadny Kongres. Správna rada kontroluje
hospodársku činnosť a správu majetku. Schádza sa minimálne dvakrát ročne. Správna
rada pracuje v zložení:
a) prezident SOMNED;
b) viceprezident SOMNED;
c) generálny sekretár SOMNED.
Zo svojej činnosti sa Správna rada SOMNED zodpovedá Kongresu SOMNED .
 
(7) Štatutárnymi zástupcami sú prezident SOMNED, viceprezident SOMNED a generálny
sekretár SOMNED. Všetky úkony v mene SOMNED sú platné iba vtedy, ak ich vykoná/
vykonajú:
a) spoločne najmenej dvaja štatutárni zástupcovia;
b) sám generálny sekretár v rozsahu poverenia Správnou radou.
 
(8) Prezident SOMNED stojí na čele Správnej rady SOMNED, je oprávnený v mene
SOMNED vystupovať navonok. Zo svojej činnosti sa zodpovedá Správnej rade
SOMNED a Kongresu SOMNED. Organizuje prácu Správnej rady SOMNED,
zabezpečuje plnenie uznesení Kongresu SOMNED a Správnej rady SOMNED,
vypracúva koncepciu rozvoja SOMNED, plán práce, rozpočet a úzko spolupracuje so
štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami občanov so zdravotným postihnutím,
a to aj v zahraničí.
 
(9) Viceprezident SOMNED vykonáva funkciu prezidenta v prípade jeho neprítomnosti a v
rozsahu, ktorý stanoví prezident, alebo Správna rada SOMNED v prípade mimoriadnych
udalostí, z dôvodu ktorých nemôže rozhodnúť prezident. Viceprezident pomáha
prezidentovi SOMNED pri realizácii úloh organizácie.
 
(10) Generálny sekretár SOMNED zastupuje SOMNED navonok v rozsahu poverenia
Správnou radou SOMNED. Je riaditeľom Úradu SOMNED, ktorý zabezpečuje plnenie
úloh, vyplývajúcich z uznesení Kongresu SOMNED alebo Správnej rady SOMNED.
 
(11) Revízor SOMNED vykonáva kontrolu hospodárenia. Je volený Kongresom SOMNED.
Nie je členom Správnej rady SOMNED. Na zasadnutiach orgánov SOMNED sa môže
zúčastniť s hlasom poradným.
 
(12) Pri rokovaní organizačných zložiek SOMNED individuálni členovia:
a) so sluchovým postihnutím vo veku od 18 - 35 rokov majú hlas rozhodujúci;
b) ktorí nespĺňajú podmienky písm. a), vystupujú s hlasom poradným.
 
(13) Organizačnými zložkami SOMNED sú Kluby SOMNED. Každý individuálny člen
SOMNED patrí k niektorej organizačnej zložke SOMNED.
 
(14) Kluby SOMNED nemajú právnu subjektivitu. Starajú sa o napĺňanie záujmov a potrieb
svojich členov. Spolupracujú so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, právnickými alebo
fyzickými osobami v mieste svojho pôsobenia. Vznikajú a zanikajú rozhodnutím
Správnej rady SOMNED. Minimálny počet individuálnych členov SOMNED v Klube je
5. Zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov na rozhodovacích, výkonných a
zabezpečovacích činnostiach SOMNED. Riadia sa stanovami SOMNED, uzneseniami
Kongresu, rozhodnutiami Správnej rady SOMNED, prezidenta SOMNED.

(15) Kolektívnymi členmi SOMNED sú organizácie s vlastnou právnou subjektivitou,
vlastným účtom, oddeleným účtovníctvom a rozpočtom. Iniciatívne a samostatne sa
starajú o uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb svojich členov (zdravotných,
vzdelávacích, pracovných, sociálnych, záujmových, kultúrnych, športových a iných).
Zabezpečujú poskytovanie pomoci a služieb svojim členom. Môžu vykonávať
hospodársku činnosť. Zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov všetkých
rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností SOMNED. Riadia sa stanovami
SOMNED, uzneseniami Kongresu, rozhodnutiami Správnej rady SOMNED, prezidenta
SOMNED.
 
(16) Úrad SOMNED môže byť vytvorený Správnou radou SOMNED ako jej výkonný
orgán. Riadi ho generálny sekretár SOMNED. Vykonáva bežnú operatívnu agendu
SOMNED, plnenie uznesení Kongresu SOMNED a Správnej rady SOMNED, ktorým
predkladá prehľad o svojej činnosti. Vedie evidenciu členov SOMNED a spravuje
majetok SOMNED. Pracovníci Úradu SOMNED sú odmeňovaní podľa finančných
možností SOMNED.
 
Článok V
Majetok a hospodárenie
 
(1) SOMNED môže vlastniť hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý využíva pre plnenie
svojich úloh. Finančné prostriedky SOMNED tvoria:
a) členské príspevky;
b) dotácie a účelové príspevky z grantov;
c) sponzorské príspevky;
d) dary, dedičské dary, odkazy;
e) príjmy z realizácie činností v súlade s cieľmi SOMNED.
 
(2) Vlastnú hospodársku činnosť vykonáva SOMNED v záujme vytvorenia podmienok
všetkým členom SOMNED pri zdravotno - rehabilitačnej, edukačnej, reedukačnej,
pracovnej a sociálnej pomoci mládeži so sluchovým postihnutím, pre riešenie
skupinových záujmov členov SOMNED, pre získavanie prostriedkov potrebných pre
činnosť SOMNED a jeho rozvoj. Z toho vyplýva realizácia nasledovnej hospodárskej
činnosti:
a) Organizovanie liečebno – rehabilitačných akcií pre nedoslýchavú mládež;
b) Organizovanie športovej činnosti mladých nedoslýchavých, vrátane
zabezpečovania výkonnostného športu a reprezentácie SR v kategórii mládeže a
juniorov na športových podujatiach zdravotne postihnutých;
c) Organizovanie náučno - vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí pre
mladých nedoslýchavých;
d) Poradenstvo a pomoc pre mladých nedoslýchavých, ako aj rodičov, v oblasti
starostlivosti o nedoslýchavú mládež, v oblasti prípravy na budúce povolanie,
ako aj pomoc pri zabezpečovaní pracovného uplatnenia;
e) Organizácia aktivít a poskytovanie služieb zameraných na informovanie širokej
verejnosti o potrebách nedoslýchavých mladých ľudí a o spôsoboch ich riešenia.

(3) V záujme vyššie uvedených cieľov môže SOMNED vykonávať sprostredkovateľskú a
obchodnú činnosť pri vykonávaní ktorej sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
 
(4) SOMNED môže v otázkach spoločného záujmu pri spravovaní majetku vstupovať do
spolupráce s právnickými a fyzickými osobami, a inými organizáciami, najmä
občanov so zdravotným postihnutím.
 
Článok VI
Záverečné ustanovenia
 
(1) Právo výkladu stanov prináleží Správnej rade SOMNED, ktorá navrhuje zmeny Stanov
a schvaľuje štatút, rokovací poriadok, smernice a iné vnútroorganizačné pokyny. Spory
medzi orgánmi a členmi SOMNED rieši príslušný vyšší orgán SOMNED. Najvyšším
odvolacím orgánom SOMNED je Kongres SOMNED.
 
(2) SOMNED môže skončiť svoju činnosť na základe uznesenia najmenej dvojtretinovej
väčšiny prítomných delegátov SOMNED na Kongrese SOMNED. Kongres určí
spôsob zániku, naloženie s majetkom, právne a záväzkové povinnosti. Kongres určí
likvidátora, ktorý zabezpečí likvidáciu a majetkové vysporiadanie organizácie.
(3) Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
 
(4) Stanovy SOMNED nadobúdajú platnosť dňom schválenia na Kongrese SOMNED.
Účinné sú odo dňa ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky.
 
(5) Tieto Stanovy boli prijaté na Mimoriadnom Kongrese AKMNP dňa 15.12.2007 v
Košiciach.
 
(6) Rušia sa Stanovy prijaté na Ustanovujúcom Kongrese AKMNP dňa 3.12.2006 v
Poprade.
 
Košice, 15. 12. 2007