OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

SOLIDARITA MLADÝCH NEDOSLÝCHAVÝCH

Dohovor OSN
OSN – Dohovor  o právach ľudí so zdravotným postihnutím
 Andrea Sabová
 
V krátkosti o OSN
Organizácia spojených národov a jej symbol sú uznávané všade.
Táto organizácia predstavuje harmóniu medzi všetkými národmi a krajinami.
Prvým pokusom udržať na svete mier bola Spoločnosť národov , ktorá vznikla po prvej svetovej vojne. Keďže si však nedokázala poradiť s rozpínavosťou Japonska, nacistického Nemecka a fašistického Španielska a Talianska, nesplnila svoj cieľ.
Po druhej svetovej vojne bolo už svetové spoločenstvo odhodlanejšie a OSN sa stalo symbolom našej éry, v ktorej sa ríše pokladajú za hrozbu pre všetkých.
Budúcnosť OSN je však zabezpečená iba dovtedy, kým pretrvá túžba všetkých ľudí buď po mieri alebo aspoň po dialógu a dohode.
 
Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím
Je to právne záväzný dokument, ktorý bol na Slovensku prijatý 24.04.2009 .
Týka sa postihnutých ľudí všeobecne, upozorňuje na povinnosť zabezpečiť všetkým zdravotne postihnutým ľuďom rovnosť pred zákonom.
Každý z nás, v našom prípade sluchovo postihnutých, má právo na plné začlenenie do spoločnosti.
Každý by mal mať právo na úplné vzdelanie a na podporu, ktorú potrebuje.
Náš život by mal byť tiež bez diskriminácie, žiaľ, niekedy to tak nebýva.
Cieľom tohto dohovoru je odstránenie rôznych bariér medzi zdravými ľuďmi a zdravotne postihnutými.
Určite všetci zdravotne postihnutí, tak ako aj ja, dúfajú, že prijatím tohto dokumentu sa zlepšia životné podmienky nás všetkých, že sa nás ľudia nebudú tak strániť, že dostaneme možnosť na lepšie vzdelanie. Aj my sa chceme vzdelávať, aby sme mali možnosť uplatniť svoje poznatky v živote ,v práci a v spoločnosti. Chceme sa združovať s ostatnými ľuďmi . Náš sluch nás nerobí horšími a máme rovnaké práva a základné potreby. Tiež sme ľudia ako ostatní.
 

Slovenský preklad dohovoru

Originálny text dohovoru